Učilište za obrazovanje odraslih-IDEM

Ilica 48

10 000 ZAGREB

Tel: 01 48 70 070

E-mail: uciliste.idem1@gmail.com

URBROJ: UV-8/2022

U Zagrebu, 23.06.2022

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o obrazovanju odraslih (NN br. 144/2021.) i članka 19. stavka 1. podstavka 4. i članaka 24.-28. Statuta Učilišta za obrazovanje odraslih-IDEM, Upravno vijeće Učilišta, na 47. sjednici održanoj 3. svibnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Učilišta za obrazovanje odraslih-IDEM

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, akademski naziv društvenog usmjerenja
  2. najmanje 2 godine stručnog iskustva na sličnim poslovima
  3. aktivno znanje engleskog jezika
  4. poželjno je poznavanje rada na računalu i iskustvo rada na projektima

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08. i 69/17.).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat je obvezan priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

  1. životopis
  2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica)
  3. diploma o završenom studiju (izvornik ili preslika)
  4. potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i njegovom trajanju ili, umjesto potvrde, ispis iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu kandidata
  5. dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika dokumenta iz kojeg je vidljivo poznavanje engleskog jezika)
  6. uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 10 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, objavljeno dana 24.06.2022.

Prijava (s pratećim dokumentima) dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Učilište za obrazovanje odraslih-IDEM, Ilica 48, 10 000 Zagreb

s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju te koja je vlastoručmo potpisana. Rok obavještavanja kandidata o odluci o izboru je najduže 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Učilište za obrazovanje odraslih-IDEM pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. – 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invalidlitetom (Narodne novine, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o inavliditetu

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Učilištu za obrazovanje odraslih-IDEM za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidat je suglasan sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Učilišta za obrazovanje odraslih-IDEM, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.