Edukacija članova mobilnih stručnih timova/tranformacija posebnih ustanova

Cilj kvalitetne inkluzije jest transformacija posebnih ustanova u referalne centre/centre potpore redovnim odgojno obrazovnim ustanovama.

Edukacija članova mobilnih stručnih timova/tranformacija posebnih ustanova

Mobilni stručni timovi sastavni su dio inkluzije učenika s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja. Cilj kvalitetne inkluzije jest transformacija posebnih ustanova u referalne centre/centre potpore redovnim odgojno obrazovnim ustanovama. Kako bi se posebna ustanova mogla transformirati i postati referalni centar potrebna je edukacija stručnjaka posebnih ustanova za pružanje svih potrebnih vidova potpopre (savjetovanje, radionice, pomoć pri izradi individualnih programa) redovnim ustanovama u procesu inkluzije učenika s teškoćama.

Trajanje edukacije: 30 sati (20 sati teorijskog dijela + 10 sati praktičnog rada)

Teme:

 • Hrvatsko školstvo i djeca s posebnim potrebama
 • Osnove rada stručnih obilazećih timova i pomoćnika u nastavi
 • Koordinatori za posebne potrebe u redovnoj školi i njihova uloga
 • Upute za provedbu praktičnog dijela edukacije i izrada završnog rada
 • Iskustva stručnih obilazećih timova u lokalnim sredinama
 • Vještine savjetovanja u radu stručnih obilazećih timova
 • Procjena znanja, vještina i sposobnosti učenika s teškoćama
 • Osnove ADHD sindroma i pristupa u odgojno obrazovnom radu
 • Individualizirani odgojno obrazovni programi u redovnoj školi
 • Vrednovanje i ocjenjivanje u inkluzivnoj školi

Nositelji edukacije (predavači):
– sveučilišni profesori
– stručni suradnici i praktičari

Namjena edukacije:
– edukacija članova stručnih mobilnih timova namijenjena je stručnim suradnicima, prvenstveno edukacijsko rehabilitacijskim stručnjacima, psiholozima, pedagozima i socijalnim radnicima
– specifična namjena ove edukacije je osposobljavanje stručnjaka posebnih ustanova za rad u redovnim uvjetima kao mobilne službe potpore redovnim odgojno obrazovnim ustanovama
– navedenu edukaciju najviše koriste posebne ustanove koje pokreću postupak transformacije u referalne centre podrške redovnim uvjetima

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: Polaznici edukacije će po završetku moći:

 • razumjeti specifičnu ulogu stručnjaka u mobilnom stručnom timu kao timu podrške uključivanju učenika s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja
 • raditi u mobilnim stručnim timovima potpore
 • razumjeti filozofiju uključivanja učenika s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja i sve prednosti koje inkluzija predstavlja
 • vršiti savjetovanje pomoćnika u nastavi, učitelja/nastavnika i roditelja u cilju koordinacije i poticanja suradnje
 • koordinirati proces inkluzije unutar odgojno obrazovne ustanove
 • procijeniti znanja, vještine i sposobnosti učenika s teškoćama u redovnom sustavu
 • savjetovati učitelje/nastavnike i pomoćnike u nastavi o metodologiji rada s učenikom ovisno o oštećenju funkcije kod učenika
 • voditi proces izrade individualiziranog odgojno obrazovnog programa u suradnji sa učiteljem/nastavnikom, pomoćnikom u nastavi, stručnim timom škole i roditeljima
 • savjetovati učitelje/nastavnike o postupcima vrednovanja i ocjenjivanja

Metode poučavanja:
– predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, prikazi iz prakse, praktična nastava u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama

Organizacija edukacije:
– po dogovoru s naručiteljem, edukaciju je moguće organizirati u mjestu i prostoru naručitelja radionice; prostorima Učilišta IDEM

Oblik certificiranja:
– potvrda Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM i nadležne Agencije o uspješno završenoj edukaciji za članove mobilnih stručnih timova

Završni ispit:
– svaki edukant dužan je izraditi završni rad prema točno određenoj formi kroz koji daje prikaz slučaja u praktičnom dijelu edukacije i sve intervencije koje je poduzeo kao i refleksiju na stečene kompetencije tijekom edukacije
– nakon izrađenog završnog rada edukanti, obranom istog, ostvaruju pravo na certifikat

Broj polaznika:
– najmanje 5, a najviše 18 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi

Cijena edukacije: troškovnik temeljem upita naručitelja edukacije

Zainteresirani za edukaciju?

Kontaktirajte nas na uciliste.idem1@gmail.com