Edukacije za pomoćnike u nastavi

Edukacija je namijenjena svim trenutno zaposlenim pomoćnicima u nastavi kao i onima koji namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi.

Edukacije za pomoćnike u nastavi

Edukacija je namijenjena svim trenutno zaposlenim pomoćnicima u nastavi kao i onima koji namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi.

Uvođenje u rad pomoćnika u nastavi - 20 sati

Ova edukacija se izvodi za individualne polaznike, ali i kao aktivnosti europskih projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala.

Edukacija je namijenjena svim trenutno zaposlenim pomoćnicima u nastavi kao i onima koji namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi. Edukacijom se stječu osnovne informacije o edukacijskom uključivanju potrebne za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi na podršci učenicima s teškoćama.

Uloga pomooćnika u nastavi predstavlja sudjelovanje u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju učenika s teškoćama. Sve navedeno zahtjeva od pomoćnika u nastavi osjetljivost na pitanje inkluzije, senzibilitet za rad s učenicima s teškoćama, ali i spremnost na učenje i unaprjeđivanje kompetencija. Kako bi pomoćnik u nastavi bio upoznat s radom u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama, nužno je da prođe edukaciju koja ga osposobljava za ispravan pristup ulozi pomagača u nastavi

Kroz 10 sati predavanja i 10 sati vježbi, pomoćnici u nastavi upoznaju se s osnovnim pojmovima, odgojno obrazovnim potrebama učenika s teškoćama, odgojno obrazovnom inkluzijom, oblicima inkluzivne potpore u hrvatskom školstvu, pravima učenika s teškoćama. Također se upoznaju se sa specifičnostima pristupa poučavanju učenika s teškoćama, razvijaju metode pružanja podrške u odgojno obrazovnom procesu te razvijanju socijalnih vještina učenika s teškoćama.
Teme:

1. Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama s naglaskom na inkluzivno obrazovanje
2. Karakteristike učenika s teškoćama (sve vrste teškoća, s naglaskom na teškoće učenika uključenih u projekt)
3. Podrška učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina
4. Suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima
5. Prava učenika s teškoćama

Nositelji edukacije (predavači):
– Edukacijski rehabilitatori, psiholozi i logopedi s višegodišnjim iskustvom u obrazovnoj inkluziji.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:
– polaznici edukacije će po završetku edukacije moći:
o razumjeti načela uključivanja učenika s teškoćama
o razlikovati i nabrojati oblike potpore uključivanju učenika s teškoćama
o razumjeti ulogu i zadaće pomoćnika u nastavi
o razumjeti i opisati značajke razvoja djece s teškoćama
o primijeniti metode rada s učenicima s poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem te drugim učenicima ovisno o specifičnostima edukacijske grupe i dodatnim izbornim temama
o pružiti potporu u izradi IOOP-a, razumjeti principe izrade IOOP-a
o surađivati sa učenicima, učiteljima/nastavnicima i roditeljima u cilju socijalizacije i napretka učenika

Metode poučavanja tijekom edukacije: predavanja i vježbe, mentorirani rad polaznika, prikazi iz prakse

Organizacija edukacije:
– po dogovoru s naručiteljem edukaciju je moguće organizirati u mjestu i prostoru naručitelja edukacije; prostorima Učilišta IDEM

Oblik certificiranja:
– potvrda o odslušanoj edukaciji pomoćnika u nastavi od strane Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM

Broj polaznika:
– najmanje 10, a najviše 30 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi

Program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u radu s djecom s teškoćama - 218 sati

Sve je veći broj osoba koje pronalaze radno mjesto kao pomoćnici u nastavi. Steknite zvanje pomoćnika u nastavi.

Verificirani program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/-ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama uz upis zvanja u e knjžicu.

Edukacija je pripremljena za sve trenutno zaposlene pomoćnike u nastavi i one koji namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi te se žele educirati o znanjima i vještinama potrebnim za obrazovni rad s učenicima s teškoćama i koji zvanje pomoćnika u nastavi žele imati upisano u radnu knjižicu. Pomoćnik u nastavi je osoba koja djetetu s teškoćama u učenju u redovnoj odgojno obrazovnoj ustanovi pruža neposrednu potporu, surađuje s nastavnicima i pripada školskom osoblju. Uvjet za pristupanje edukaciji je minimalno završeno četverogodišnje srednje školsko obrazovanje.

Uloga pomoćnika u nastavi ključna je sastavnica u izgradnji inkluzivnog društva i okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Takva uloga zahtijeva osjetljivost prema pitanjima inkluzije i senzibilnost za rad s djecom s teškoćama, ali i spremnost na stalno učenje i podizanje kompetencija. Ova edukacija priprema osobe za uspješan rad u ulozi pomoćnika u nastavi i doprinosi inkluzivnosti škole.

TRAJANJE EDUKACIJE: 218 sati (90 sati teorijske nastave, 24 sata vježbi, 104 sata praktične nastave)
Za pojedinačne polaznike teorijska se nastava i vježbe organiziraju vikendom, obično po jedan vikend mjesečno u trajanju od šest mjeseci. Na zahtjev naručitelja za edukacijom cijele grupe organizaciju teorijske nastave moguće prilagoditi i potrebama grupe za koju se edukacija naručuje.

OBVEZNI PREDMETI: Odgojno-obrazovno uključivanje
Školska organizacija, sustavi i procedure
Osnove razvoja djeteta i učenja
Komunikacija u školi
Podrška u učenju
Praktična nastava
Svaki polaznik odabire dodatno dva predmeta od mogućih izbornih predmeta koji se polaznicima prezentiraju na početku edukacije.

NOSITELJI EDUKACIJE
Sveučilišni profesori i stručnjaci s minimalno pet godina iskustva u inkluzivnoj edukaciji ili na rukovodećim mjestima u odgojno-obrazovnim organizacijama s cjeloživotnim obrazovanjem iz inkluzivne edukacije i objavljenim radovima iz relevantnih područja.
prof.dr.sc. Ljiljana Igrić
dr.sc. Đurđica Ivančić
doc.dr.sc. Radojka Kraljević
Nikica Mihaljević, prof.
dr. sc. Jasna Kudek Mirošević
Elvira Nimac, prof. psih.
prof. dr.sc. Snježana Sekušak Galešev
prof.dr.sc. Zrinjka Stančić
Irina Maksimović, mag. psih.

NAMJENA EDUKACIJE
Edukacija je namijenjena osobama koje namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi
CILJEVI EDUKACIJE ISKAZANI KOMPETENCIJAMA SUDIONIKA

– razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima
– provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina uz nadzor stručnjaka
– osiguravati inkluzivno okruženje za učenike s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole
– koristiti podršku mobilnog stručnog tima
– primijeniti mjere sigurnosti i pružiti prvu pomoć

METODE POUČAVANJA
Usmeno izlaganje, metoda razgovora, metoda praktičnog rada, metoda demonstracije

ORGANIZACIJA EDUKACIJE
Prostor OŠ Dr. Ante Starčevića, L. Mandića 55, Zagreb (Dubrava) za teorijsku nastavu i vježbe.
Praksa se provodi u osnovnim školama u Hrvatskoj, koje predstavljaju primjere dobre inkluzivne prakse, timskog rada i uspješnog uvođenja asistenata u nastavi.

OBLIK CERTIFICIRANJA
Upis zvanja pomoćnika u nastavi u radnu knjižicu polaznika.

BROJ POLAZNIKA
Najmanje 15 polaznika, a najviše 20 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi.