Edukacija odgojitelja i stručnih suradnika predškolskih ustanova za inkluzivni odgoj

Edukacija je osmišljena za sve odgajatelje predškolske djece i stručne suradnike predškolskih ustanova s ciljem poticanja rane intervencije i razvoja inkluzije u predškolskom odgoju.

Edukacija odgojitelje i stručnih suradnika predškolskih ustanova – 20 sati
Edukacija je osmišljena za sve odgajatelje predškolske djece i stručne suradnike predškolskih ustanova s ciljem poticanja rane intervencije i razvoja inkluzije u predškolskom odgoju

Trajanje edukacije: 20 sati
Teme:

• Prava djece s teškoćama u razvoju (1 sat)
• Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u grupni rad i igru (1 sat)
• Opservacija, praćenje djece i prepoznavanje teškoća u razvoju – uloga odgojitelja i stručnog tima (3 sata)
• Individualni odgojno-obrazovni pristup djeci s teškoćama u razvoju (4 sata)
• Uloga igre i kreativnih sredstava u radu s djecom s teškoćama u razvoju (4 sata)
• Komunikacija, jezik i govor djece s teškoćama u razvoju (4 sata)
• Suradnja odgojitelja i stručnog tima s roditeljima djece s teškoćama u razvoju (3 sata)
Ciljevi iskazani kompetencijama polaznika po završetku edukacije:
• Poznavati načela uključivanja djece s teškoćama
• Prepoznati i razlikovati potrebe djece s teškoćama u razvoju te pružiti primjerne oblike podrške.
• Provoditi i pružati podršku djeci s teškoćama u igri i razvoju socijalnih vještina
• Osiguravati inkluzivno okruženje za dijete s teškoćama u suradnji s roditeljima i drugim odgojiteljima
• Komunicirati i surađivati u interesu djeteta na primjeren način s djecom, odgojiteljima i roditeljima

Nositelji edukacije (predavači):
– sveučilišni profesori
– stručni suradnici i praktičari

Namjena edukacije:
– edukacija je namijenjena svim odgojiteljima predškolske djece i stručnim suradnicima predškolskih ustanova s ciljem razvoja inkluzije i poticanja rane intervencije u radu s djecom s teškoćama.
Metode poučavanja:
– predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, prikazi iz prakse

Organizacija edukacije:
– po dogovoru s naručiteljem, edukaciju je moguće organizirati u mjestu i prostoru naručitelja radionice; prostorima Učilišta IDEM

Oblik certificiranja:
– potvrda Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM o uspješno završenoj edukaciji za odgojitelje/ stručne suradnike predškolskih ustanova

Broj polaznika:
– najmanje 10, a najviše 25 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi

Cijena edukacije: troškovnik na upit naručitelja edukacije

Program stručnog usavršavanja odgojitelja u predškolskom odgoju i obrazovanju

Program stručnog usavršavanja odgojitelja u predškolskom odgoju i obrazovanju namijenjen je odgojiteljima koji rade u vrtićima te ujedno nose i najveću odgovornost u procesu inkluzije djece s teškoćama.

 Tijekom edukacije sudionici će dobiti vrijedne i korisne spoznaje koje potiču na promišljanje o nošenju s izazovima na koje nailaze na putu osiguravanja poticajnog i inkluzivnog odgojno-obrazovnog okruženja. Obnovit će i proširiti znanja neophodna za razumijevanje specifičnosti razvoja djece s teškoćama i individualnog pristupa u radu s njima. Svojim aktivnim sudjelovanjem doprinijet će traženju kreativnih i primjenjivih rješenja za stvaranje inkluzivnih uvjeta u svakodnevnoj praksi.

 Cilj:

 • Osposobiti odgojitelje za inkluzivni pristup u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi

 Nastavne cjeline (moduli) koje obuhvaća edukacija su sljedeće:

 • Odgojno-obrazovno uključivanje
 • Rana intervencija i djeca s teškoćama u razvoju I (Senzorna integracija)
 • Rana intervencija i djeca s teškoćama u razvoju II (Igra u razvoju i učenju)
 • Inkluzivni uvjeti predškolske ustanove, prepoznavanje specifičnosti razvoja, prilagodba uvjeta i pristupa I (Višestruke teškoće) 
 • Inkluzivni uvjeti predškolske ustanove, prepoznavanje specifičnosti razvoja, prilagodba uvjeta i pristupa II (Teškoće iz autističnog spektra)
 • Teškoće u vizualnom funkcioniranju i njihovo prepoznavanje
 • Podrška u ponašanju
 • Suradnja s roditeljima

 Trajanje programa stručnog usavršavanja:

 • 96 sati (64 sata teorija + 32 sata vježbi)

 Trajanje jednog modula:

 • 12 sati (8 sati teorije + 4 sata vježbi)

 Nositelji edukacije (predavači):

 • sveučilišni profesori
 • stručni suradnici i praktičari

 Organizacija edukacije:

 • po dogovoru s naručiteljem, edukaciju je moguće organizirati u mjestu i prostoru naručitelja edukacije ili u prostorima Učilišta

 Metode poučavanja (predavanja):

 • predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, prikazi iz prakse
 • program se provodi kroz 8 modula, svaki modul u trajanju od 12 sati

 Završni ispit:

 • svaki polaznik programa usavršavanja dužan je izraditi završni rad prema točno određenoj formi te kroz rad prikazati kompetencije stečene tijekom edukacije i inkluzivni način promišljanja o odgoju i obrazovanju

 Oblik certificiranja:

 • potvrda Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM o uspješno završenoj edukaciji za inkluzivnog odgojitelja

 Broj polaznika:

 • najviše 20 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi

Cijena edukacije: troškovnik na upit naručitelja edukacije