Želim

školu koje ću se s ponosom i ugodom sjećati,
u kojoj su djeca i učitelji važniji od programa,
školu koja prepoznaje pozitivne vrijednosti djece
i u kojoj se uče životne vještine.

Članovi Dječjeg foruma

Vi ste nas, roditelji, tražili pomoć u prevladavanju brojnih zapreka na koje nailazite, upozoravali nas na nedorečenosti sustava i svakodnevne probleme na koje nailazite. Usmjeravali ste našu pozornost i poticali na pronalaženje rješenja. Vi ste nas potaknuli da provodimo edukacije učitelja i stručnih suradnika, a rezultat svega toga je priručnik Moje dijete u školi.

Namjera je ovog priručnika iskazati podršku i pružiti pomoć roditeljima djece s invaliditetom/ posebnim potrebama informacijama o pravima djeteta u području odgoja i obrazovanja, o osnovnim sposobnostima djeteta potrebnima za učenje, o vrstama teškoća te o nekim postupcima koji omogućuju prevladavanje edukacijskih prepreka.

Priručnik.pdf