Tematske radionice za liječnike s ciljem ranog prepoznavanja potreba djece kako bi i intervencija s liječničke strane pravovremeno uputila na potrebu primjene inkluzivnog modela odgoja i/ili obrazaovanja djeteta s teškoćama u učenju.